Umowa użytkowania strony internetowej "Secret Contact"

Niniejsza Umowa użytkowania ("Umowa") reguluje korzystanie z witryny internetowej "Secret Contact" ("Witryna") i powiązanych usług, które ułatwiają bezpłatną komunikację w oparciu o Secret-Contact.com. Korzystając z Witryny, wyrażasz zgodę na warunki niniejszej Umowy. Przeczytaj uważnie niniejszą Umowę przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Witryna umożliwia generowanie i skanowanie kodów QR w celu wymiany wiadomości, plików lub innych informacji między użytkownikami.

1. Usługi

Strona internetowa "Secret Contact" zapewnia platformę, na której użytkownicy mogą angażować się w bezpłatną komunikację za pośrednictwem secret-contact.com.

Witryna umożliwia użytkownikom wymianę wiadomości, plików lub innych informacji oraz komunikację z innymi użytkownikami.

2. Rejestracja

Aby korzystać z usług witryny, musisz się zarejestrować i utworzyć konto. Zgadzasz się podać dokładne i kompletne informacje podczas procesu rejestracji. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i bezpieczeństwa swojego konta. Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym użyciu Twojego konta lub naruszeniu bezpieczeństwa.

3. Obowiązki użytkownika

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie treści udostępniane lub przesyłane za pośrednictwem witryny. Zgadzasz się nie udostępniać żadnych treści, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, nękające, zawierające groźby, obsceniczne, obraźliwe, pornograficzne lub w inny sposób nieodpowiednie.

Nie możesz korzystać z witryny w celach nielegalnych, oszukańczych, obraźliwych lub szkodliwych. Zgadzasz się szanować prawa innych użytkowników i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.

Jesteś odpowiedzialny za ochronę własnych danych i informacji. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych.

4. Wykorzystanie danych użytkownika

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych: a. Korzystając ze strony internetowej, możesz zbierać dane osobowe. Dane te będą traktowane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i postanowieniami niniejszej Umowy użytkowania. b. Operator witryny może gromadzić dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub inne informacje, które dobrowolnie podasz.

 2. Cel wykorzystania danych: a. Zebrane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Umowie użytkowania, w tym do świadczenia i ulepszania usług, komunikacji z Tobą oraz przestrzegania zobowiązań prawnych. b. Operator witryny zastrzega sobie prawo do wykorzystywania danych do celów wewnętrznych, w tym do analizy i oceny danych dotyczących użytkowania.

 3. Ujawnianie danych stronom trzecim: a. Operator witryny nie ujawni Twoich danych osobowych stronom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to wymagane przez prawo lub przewidziane w niniejszej Umowie użytkowania.

 4. Bezpieczeństwo danych: a. Operator witryny podejmuje uzasadnione środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych oraz zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi, utracie lub niewłaściwemu użyciu.

 5. Pliki cookie i podobne technologie: a. Witryna może wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie w celu poprawy komfortu użytkowania. Korzystając z witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą Polityką plików cookie.

 6. Prawa dotyczące danych osobowych: a. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania w zakresie dozwolonym przez prawo. Możesz skorzystać z tych praw, kontaktując się z operatorem witryny.

 7. Zmiany w polityce prywatności: a. Operator witryny zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie i według własnego uznania. Zostaniesz poinformowany o istotnych zmianach.

5. Zakończenie usługi

Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia lub modyfikacji usługi w dowolnym czasie i z dowolnego powodu. Powiadomimy Cię o takich zmianach lub zakończeniu usługi tak wcześnie, jak to możliwe.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z zakończenia lub modyfikacji usługi.

6. Własność intelektualna

Witryna i jej zawartość, w tym projekt, tekst, grafika, logo, obrazy, oprogramowanie i inne materiały, są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Zgadzasz się, że nie nabywasz żadnych praw do zawartości strony internetowej.

Nie możesz kopiować, modyfikować, rozpowszechniać, przesyłać, publikować ani w inny sposób wykorzystywać zawartości strony internetowej bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

7. Zgoda na wykorzystanie danych do celów edukacyjnych

Zgadzasz się, że możemy wykorzystywać Twoje dane do celów edukacyjnych, aby ulepszać nasze usługi i optymalizować doświadczenia użytkowników.

Podejmiemy wszelkie uzasadnione środki w celu zapewnienia, że Twoje dane są zanonimizowane i traktowane jako poufne.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Wyłączenie odpowiedzialności: a. Korzystasz z witryny na własne ryzyko. Operator witryny nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne szkody wynikające z korzystania z witryny. b. Witryna jest dostarczana "w stanie, w jakim się znajduje" i "w miarę dostępności", bez jakiejkolwiek wyraźnej lub dorozumianej gwarancji. Operator witryny nie gwarantuje dokładności, niezawodności, dostępności ani przydatności usług do określonego celu.

 2. Odpowiedzialność za treści: a. Jesteś odpowiedzialny za wszelkie treści, które udostępniasz lub przesyłasz za pośrednictwem strony internetowej. Operator witryny nie ponosi odpowiedzialności za treści udostępniane przez użytkowników witryny. b. Zgadzasz się nie udostępniać żadnych treści, które są niezgodne z prawem, zniesławiające, nękające, zawierające groźby, obsceniczne, obraźliwe, pornograficzne lub w inny sposób nieodpowiednie.

 3. Zabronione działania: a. Nie możesz korzystać z witryny w celach nielegalnych, oszukańczych, obraźliwych lub szkodliwych. Zgadzasz się szanować prawa innych użytkowników i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. b. Operator witryny zastrzega sobie prawo do zamknięcia Twojego konta i dostępu do witryny w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, jeśli naruszysz niniejsze warunki użytkowania.

 4. Utrata lub uszkodzenie danych: a. Jesteś odpowiedzialny za ochronę własnych danych i informacji. Operator witryny nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych. b. Twoim obowiązkiem jest regularne tworzenie kopii zapasowych danych i podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych.

 5. Zwolnienie z odpowiedzialności: a. Zgadzasz się zwolnić operatora witryny z wszelkiej odpowiedzialności, roszczeń, procesów sądowych, kosztów lub wydatków wynikających z korzystania z witryny lub naruszenia niniejszej Umowy użytkowania.

9. Zakończenie

W przypadku naruszenia niniejszych warunków użytkowania zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia Twojego konta i dostępu do witryny w dowolnym momencie i z dowolnego powodu. Możesz również rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, zamykając swoje konto i zaprzestając korzystania z witryny.

10. Zmiany Umowy

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszej umowy w dowolnym momencie. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie aktualizacji niniejszej umowy. Dalsze korzystanie z witryny po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację zaktualizowanych warunków.

11. Działania zabronione

 1. Zabronione treści: a. Nie wolno publikować treści niezgodnych z prawem, zniesławiających, napastliwych, zawierających groźby, obscenicznych, obraźliwych, pornograficznych lub w inny sposób nieodpowiednich. b. Nie wolno udostępniać treści naruszających obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub prawa osób trzecich.

 2. Naruszenie własności intelektualnej: a. Nie wolno publikować treści, które naruszają własność intelektualną innych osób, w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub tajemnice handlowe. b. Nie wolno udostępniać ani przesyłać oprogramowania, muzyki, filmów ani innych chronionych materiałów bez wyraźnej zgody właściciela praw.

 3. Zakłócenie działania: a. Nie wolno podejmować działań, które mogłyby zakłócić, osłabić lub nadmiernie obciążyć prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, w tym między innymi ataków typu "odmowa usługi", prób hakowania lub dystrybucji wirusów lub złośliwego oprogramowania. b. Nie wolno używać zautomatyzowanych systemów, botów ani oprogramowania w celu uzyskania dostępu do strony internetowej lub interakcji z nią, chyba że jest to wyraźnie dozwolone.

 4. Naruszenie prywatności: a. Nie wolno gromadzić, przechowywać ani ujawniać danych osobowych innych użytkowników bez ich wyraźnej zgody. b. Nie wolno naruszać umów o zachowaniu poufności lub polityki prywatności operatora witryny.

 5. Wprowadzanie w błąd: Nie możesz podawać fałszywych, oszukańczych lub wprowadzających w błąd informacji, w tym fałszywych tożsamości, oświadczeń lub danych kontaktowych.

 6. Działania zabronione: Nie możesz korzystać z witryny w celach nielegalnych, oszukańczych, obraźliwych, dyskryminujących, zniesławiających lub szkodliwych.

 7. Egzekwowanie postanowień: Operator witryny zastrzega sobie prawo do zbadania naruszeń niniejszej umowy użytkowania i podjęcia odpowiednich środków, w tym zamknięcia kont, usunięcia treści i współpracy z organami ścigania.

12. Poufność

 1. Ochrona informacji poufnych: a. Zgadzasz się traktować wszystkie informacje poufne otrzymane w trakcie korzystania ze strony internetowej jako poufne. b. Informacje poufne obejmują między innymi dane osobowe innych użytkowników, tajemnice handlowe, niepubliczne informacje o operatorze strony internetowej oraz wszelkie inne informacje poufne udostępnione Ci w trakcie korzystania ze strony internetowej.

 2. Nieujawnianie Informacji Poufnych: a. Nie wolno ujawniać, udostępniać, publikować ani w inny sposób wykorzystywać żadnych informacji poufnych udostępnionych użytkownikowi za pośrednictwem strony internetowej, chyba że jest to wymagane przez prawo lub za wyraźną zgodą odpowiedniego posiadacza praw.

 3. Odpowiedzialność za dane poufne: a. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie i ochronę własnych danych poufnych, takich jak nazwy użytkownika, hasła lub inne dane uwierzytelniające. b. Użytkownik powinien podjąć odpowiednie środki w celu zapewnienia, że jego dane uwierzytelniające nie zostaną wykorzystane lub ujawnione przez nieupoważnione osoby trzecie.

 4. Wyłączenie odpowiedzialności: a. Operator witryny nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia poufności wynikające z działań lub zaniechań użytkowników. b. Zgadzasz się zwolnić operatora witryny z wszelkiej odpowiedzialności związanej z naruszeniem poufności.

 5. Zgłaszanie naruszeń poufności: a. Jeśli dowiesz się o naruszeniu poufności lub masz powody, by sądzić, że informacje poufne są zagrożone, powinieneś niezwłocznie zgłosić to operatorowi witryny.

13. Odpowiedzialność za poświadczenia dostępu

 1. Bezpieczeństwo danych dostępowych: a. Użytkownik jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich danych dostępowych (takich jak nazwa użytkownika, hasło lub inne informacje uwierzytelniające). b. Użytkownik powinien upewnić się, że jego dane dostępowe są bezpieczne i nie zostaną ujawnione nieupoważnionym stronom trzecim.

 2. Odpowiedzialność osobista: a. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonywane przy użyciu Twoich danych dostępowych. b. Powinieneś podjąć odpowiednie środki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Twojego konta i niezwłocznie powiadomić operatora witryny w przypadku podejrzenia lub faktycznego nieautoryzowanego użycia.

 3. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie: a. Operator witryny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z nieautoryzowanego użycia poświadczeń dostępu. b. Zgadzasz się zwolnić operatora witryny z wszelkiej odpowiedzialności związanej z niewłaściwym użyciem poświadczeń dostępu.

14. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza umowa użytkowania podlega i będzie interpretowana zgodnie z prawem [jurysdykcja]. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów [jurysdykcja].

15. Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy użytkowania zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

16. Całość Umowy

Niniejsza umowa użytkowania stanowi całość porozumienia między użytkownikiem a operatorem witryny w zakresie korzystania z witryny i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy lub porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne.