Polityka prywatności

1. Ochrona danych w skrócie

Informacje ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę witrynę. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą Cię osobiście zidentyfikować. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności wymienioną poniżej tego tekstu.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest przeprowadzane przez operatora strony. Jego dane kontaktowe znajdziesz w sekcji "Podmiot odpowiedzialny" niniejszej polityki prywatności.

W jaki sposób zbieramy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Może to obejmować na przykład dane, które wprowadzasz do formularza kontaktowego.

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne lub za Twoją zgodą, gdy odwiedzasz stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są gromadzone automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, możesz ją odwołać w dowolnym momencie na przyszłość. Ponadto, w pewnych okolicznościach, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie w tym celu oraz w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych.

2. Hosting

Hostujemy zawartość naszej strony internetowej u następującego dostawcy:

Strato

Dostawcą jest Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin (dalej "Strato"). Gdy odwiedzasz naszą witrynę, Strato gromadzi różne pliki dziennika, w tym adresy IP.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z polityką prywatności Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Korzystanie ze Strato odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 6(1)(f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Mamy uzasadniony interes w zapewnieniu wiarygodnej prezentacji naszej strony internetowej. Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 6(1)(a) RODO i § 25(1) niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych (TTDSG), w zakresie, w jakim zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na urządzeniu użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Umowa o przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) w celu korzystania z wyżej wymienionej usługi. Jest to prawnie wymagana umowa, która zapewnia, że usługodawca przetwarza dane osobowe odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Twoje dane osobowe poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.

Gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu to robimy.

Zwracamy uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Dane kontaktowe kontrolera

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Netvee
Jahnstr. 5
63322 Rödrmark

Telefon: +49 (0) 6074 4875801
Email: info@netvee.de

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Przechowywanie danych

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania danych, Twoje dane osobowe pozostaną u nas do momentu ustania celu przetwarzania danych. Jeśli złożysz uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że będziemy mieć inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania Twoich danych osobowych (np. podatkowe lub handlowe okresy przechowywania); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Art. 6(1)(a) RODO lub Art. 9(2)(a) RODO, jeśli przetwarzane są szczególne kategorie danych zgodnie z art. 9(1)(a) RODO. 9(1) RODO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do państw trzecich przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO. 49(1)(a) RODO. Jeśli wyraziłeś zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji na Twoim urządzeniu (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli Twoje dane są niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy, przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 6(1)(b) RODO. Ponadto przetwarzamy Twoje dane, jeśli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 6(1)(c) RODO. Przetwarzanie danych może również odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 6(1)(f) RODO. Odpowiednie podstawy prawne dla każdego konkretnego przypadku zostały przedstawione w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Wycofanie Twojej zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą. W każdej chwili możesz odwołać już udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed jej cofnięciem.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i marketingu bezpośredniego (art. 21 RODO)

JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH ODBYWA SIĘ NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT. E) LUB F) RODO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW - Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z TWOJĄ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ - WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIA NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ODPOWIEDNIĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE, MOŻNA ZNALEŹĆ W NINIEJSZEJ POLITYCE PRYWATNOŚCI. JEŚLI WNIESIESZ SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH DOTYCZY SPRZECIW, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC TWOICH INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI, LUB PRZETWARZANIE BĘDZIE SŁUŻYĆ DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 21(1) RODO).

JEŻELI TWOJE DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, MASZ PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA, W ZAKRESIE, W JAKIM JEST TO ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM. JEŚLI WNIESIESZ SPRZECIW, TWOJE DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO). 21(2) RODO).

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądasz bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko w zakresie technicznie wykonalnym.

Dostęp, poprawianie i usuwanie danych

Masz prawo, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, do uzyskania bezpłatnych informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, zawsze możesz się z nami skontaktować.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W tym celu możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli kwestionujesz prawidłowość przechowywanych przez nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania badania masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych było/jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykonania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli wyraziłeś sprzeciw zgodnie z art. 21(1) RODO, należy zachować równowagę między Twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania, dane te mogą być przetwarzane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona używa szyfrowania SSL lub TLS. Możesz rozpoznać szyfrowane połączenie po tym, że linia adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Sprzeciw wobec promocyjnych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku w celu wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionych informacji promocyjnych, takich jak spam.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej

Ciasteczka

Nasza strona internetowa używa tzw. plików cookie. Pliki cookie to małe pakiety danych, które nie powodują żadnych uszkodzeń Twojego urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie) na Twoim urządzeniu. Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na Twoim urządzeniu do momentu ich usunięcia przez Ciebie lub automatycznego usunięcia przez Twoją przeglądarkę internetową.

Pliki cookie mogą być tworzone przez nas (własne pliki cookie) lub przez firmy zewnętrzne (tzw. pliki cookie stron trzecich). Pliki cookie stron trzecich umożliwiają integrację niektórych usług świadczonych przez firmy zewnętrzne w witrynach internetowych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie służą różnym celom. Wiele plików cookie jest niezbędnych ze względów technicznych, ponieważ niektóre funkcje witryny nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników lub do celów reklamowych.

Pliki cookie, które są niezbędne do procesu komunikacji elektronicznej, zapewnienia określonych funkcji, o które prosisz (np. funkcja koszyka na zakupy) lub optymalizacji strony internetowej (np. pliki cookie do pomiaru oglądalności stron internetowych), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że określono inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu niezbędnych plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeśli zażądano zgody na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii identyfikacji, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG). Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby powiadamiała Cię o ustawieniu plików cookie, zezwalała na pliki cookie w poszczególnych przypadkach, blokowała pliki cookie w określonych przypadkach lub włączała automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Informacje o plikach cookie i usługach używanych na tej stronie znajdziesz w niniejszej polityce prywatności.

5. Newsletter

Dane biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail i informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie biuletynu. Dodatkowe dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie w celu wysyłania żądanych informacji i nie ujawniamy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza rejestracyjnego newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz wycofać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i jego wykorzystanie do wysyłania newslettera w dowolnym momencie, na przykład klikając link "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Dane przekazane nam przez Ciebie w celu otrzymywania newslettera będą przechowywane przez nas lub dostawcę usługi newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub ustania celu przechowywania danych. Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej biuletynu Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi biuletynu na czarnej liście, jeśli będzie to konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Twojemu interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych podczas wysyłania newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przechowywanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się takiemu przechowywaniu danych, jeśli Twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Źródło: https://www.e-recht24.de