Gebruiksovereenkomst voor de website "Secret Contact".

Deze Gebruiksovereenkomst ("Overeenkomst") regelt het gebruik van de website "Secret Contact" ("Website") en de bijbehorende diensten die gratis communicatie mogelijk maken op basis van Secret-Contact.com. Door gebruik te maken van de Website ga je akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door voordat u de Website gebruikt. De Website maakt het mogelijk QR-codes te genereren en te scannen om berichten, bestanden of andere informatie tussen gebruikers uit te wisselen.

1. Diensten

De website "Secret Contact" biedt een platform waar gebruikers gratis met elkaar kunnen communiceren via secret-contact.com.

Via de website kunnen gebruikers berichten, bestanden of andere informatie uitwisselen en communiceren met andere gebruikers.

2. Registratie

Om gebruik te kunnen maken van de diensten van de website, moet je je registreren en een account aanmaken. Je stemt ermee in om nauwkeurige en volledige informatie te verstrekken tijdens het registratieproces. Je bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van je wachtwoord en de beveiliging van je account. Je stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van je account of inbreuken op de beveiliging.

3. Verantwoordelijkheden van de gebruiker

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u deelt of uploadt via de website. U stemt ermee in geen inhoud te delen die onwettig, lasterlijk, intimiderend, bedreigend, obsceen, aanstootgevend, pornografisch of anderszins ongepast is.

U mag de website niet gebruiken voor illegale, frauduleuze, beledigende of schadelijke doeleinden. U stemt ermee in de rechten van andere gebruikers te respecteren en de toepasselijke wetgeving na te leven.

Je bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van je gegevens en informatie. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van gegevens.

4. Gebruik van gebruikersgegevens

 1. Verzameling en gebruik van gegevens: a. Door gebruik te maken van de website kunnen persoonsgegevens van u worden verzameld. Deze gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en de bepalingen van deze Gebruiksovereenkomst. b. De websitebeheerder kan persoonlijke gegevens verzamelen zoals uw naam, e-mailadres of andere informatie die u vrijwillig verstrekt.

 2. Doel van het gebruik van gegevens: a. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in deze Gebruiksovereenkomst worden genoemd, waaronder het leveren en verbeteren van diensten, communicatie met u en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. b. De websitebeheerder behoudt zich het recht voor om de gegevens te gebruiken voor interne doeleinden, waaronder het analyseren en evalueren van gebruiksgegevens.

 3. Openbaarmaking van gegevens aan derden: a. De beheerder van de website zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden bekendmaken zonder uw uitdrukkelijke toestemming, tenzij de wet dit vereist of deze Gebruiksovereenkomst hierin voorziet.

 4. Gegevensbeveiliging: a. De beheerder van de website neemt redelijke technische en organisatorische maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te waarborgen en ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik te voorkomen.

 5. Cookies en vergelijkbare technologieën: a. De website kan cookies en vergelijkbare technologieën gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren. Door de website te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiebeleid.

 6. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens: a. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen voor zover de wet dat toestaat. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de beheerder van de website.

 7. Wijzigingen in het privacybeleid: a. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen. U zult op de hoogte worden gesteld van belangrijke wijzigingen.

5. Beëindiging van de dienst

We behouden ons het recht voor om de service op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen of te wijzigen. We zullen je zo vroeg mogelijk op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen of de beëindiging van de service.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies als gevolg van beëindiging of wijziging van de service.

6. Intellectueel eigendom

De website en de inhoud ervan, inclusief ontwerp, tekst, afbeeldingen, logo's, afbeeldingen, software en andere materialen, worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. U stemt ermee in dat u geen rechten verwerft op de inhoud van de website.

Je mag de inhoud van de website niet kopiëren, wijzigen, verspreiden, verzenden, publiceren of anderszins gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

7. Toestemming voor het gebruik van gegevens voor leerdoeleinden

Je gaat ermee akkoord dat we je gegevens gebruiken voor leerdoeleinden om onze diensten te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren.

We nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat je gegevens anoniem worden gemaakt en vertrouwelijk worden behandeld.

8. Beperking van aansprakelijkheid

 1. Afwijzing van aansprakelijkheid: a. Het gebruik van de website is op eigen risico. De beheerder van de website is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de website. b. De website wordt aangeboden "zoals hij is" en "zoals beschikbaar", zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. De beheerder van de website garandeert niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de diensten.

 2. Verantwoordelijkheid voor inhoud: a. U bent verantwoordelijk voor alle inhoud die u deelt of uploadt via de website. De beheerder van de website aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die door gebruikers van de website wordt gedeeld. b. U stemt ermee in geen inhoud te delen die onwettig, lasterlijk, intimiderend, bedreigend, obsceen, aanstootgevend, pornografisch of anderszins ongepast is.

 3. Verboden activiteiten: a. U mag de website niet gebruiken voor illegale, frauduleuze, beledigende of schadelijke doeleinden. U stemt ermee in de rechten van andere gebruikers te respecteren en de toepasselijke wetgeving na te leven. b. De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om uw account en toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen als u deze gebruiksvoorwaarden schendt.

 4. Verlies of beschadiging van gegevens: a. U bent zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van uw gegevens en informatie. De beheerder van de website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van gegevens. b. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig een back-up te maken van uw gegevens en passende beveiligingsmaatregelen te nemen om gegevensverlies te voorkomen.

 5. Vrijwaring: a. U stemt ermee in de beheerder van de website te vrijwaren van enige aansprakelijkheid, claims, rechtszaken, kosten of uitgaven die voortvloeien uit uw gebruik van de website of enige schending van deze Gebruiksovereenkomst.

9. Beëindiging

In geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden behouden wij ons het recht voor om je account en toegang tot de website op elk moment en om welke reden dan ook te beëindigen. Je kunt deze overeenkomst ook op elk moment beëindigen door je account te sluiten en de website niet langer te gebruiken.

10. Wijzigingen in de overeenkomst

Wij behouden ons het recht voor om deze overeenkomst te allen tijde te wijzigen of bij te werken. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of deze overeenkomst is bijgewerkt. Als je de website na een wijziging blijft gebruiken, betekent dit dat je de bijgewerkte voorwaarden accepteert.

11. Verboden activiteiten

 1. Verboden inhoud: a. Je mag geen inhoud publiceren die illegaal, lasterlijk, intimiderend, bedreigend, obsceen, aanstootgevend, pornografisch of anderszins ongepast is. b. Je mag geen inhoud delen die de toepasselijke wet- en regelgeving of de rechten van derden schendt.

 2. Schending van intellectueel eigendom: a. Je mag geen inhoud publiceren die inbreuk maakt op het intellectuele eigendom van anderen, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, octrooien of handelsgeheimen. b. Je mag geen software, muziek, video's of ander beschermd materiaal delen of uploaden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende.

 3. Verstoring van de werking: a. Je mag geen acties ondernemen die de goede werking van de website kunnen verstoren, belemmeren of overmatig belasten, met inbegrip van maar niet beperkt tot denial-of-service-aanvallen, hackpogingen of de verspreiding van virussen of kwaadaardige software. b. Je mag geen geautomatiseerde systemen, bots of software gebruiken om toegang te krijgen tot of interactie te hebben met de website, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan.

 4. Schending van privacy: a. Je mag geen persoonlijke gegevens van andere gebruikers verzamelen, opslaan of openbaar maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming. b. Je mag de vertrouwelijkheidsovereenkomsten of het privacybeleid van de websitebeheerder niet schenden.

 5. Onjuiste voorstelling van zaken: Je mag geen valse, frauduleuze of misleidende informatie verstrekken, waaronder valse identiteiten, verklaringen of contactgegevens.

 6. Verboden handelingen: U mag de website niet gebruiken voor illegale, frauduleuze, beledigende, discriminerende, lasterlijke of schadelijke doeleinden.

 7. Handhaving van bepalingen: De beheerder van de website behoudt zich het recht voor om schendingen van deze gebruiksovereenkomst te onderzoeken en passende maatregelen te nemen, waaronder het beëindigen van accounts, het verwijderen van content en samenwerking met wetshandhavingsinstanties.

12. Vertrouwelijkheid

 1. Bescherming van vertrouwelijke informatie: a. U stemt ermee in om alle vertrouwelijke informatie die u tijdens het gebruik van de website ontvangt, vertrouwelijk te behandelen. b. Vertrouwelijke informatie omvat, maar is niet beperkt tot, persoonlijke gegevens van andere gebruikers, handelsgeheimen, niet-openbare informatie over de websitebeheerder en alle andere vertrouwelijke informatie die voor u toegankelijk wordt gemaakt door het gebruik van de website.

 2. Niet openbaar maken van vertrouwelijke informatie: a. U mag geen vertrouwelijke informatie die voor u toegankelijk is via de website openbaar maken, delen, publiceren of anderszins gebruiken, tenzij dit wettelijk verplicht is of met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende rechthebbende.

 3. Verantwoordelijkheid voor vertrouwelijke gegevens: a. Je bent verantwoordelijk voor het beschermen van je eigen vertrouwelijke gegevens, zoals gebruikersnamen, wachtwoorden of andere toegangsgegevens. b. Je moet passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat je toegangsgegevens niet door onbevoegde derden worden gebruikt of bekendgemaakt.

 4. Disclaimer: a. De beheerder van de website aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor inbreuken op de vertrouwelijkheid als gevolg van handelingen of nalatigheden van gebruikers. b. U stemt ermee in de beheerder van de website te vrijwaren van enige aansprakelijkheid in verband met inbreuken op de vertrouwelijkheid.

 5. Inbreuken op de vertrouwelijkheid melden: a. Als je je bewust wordt van een inbreuk op de vertrouwelijkheid of als je reden hebt om aan te nemen dat vertrouwelijke informatie gevaar loopt, dien je dit onmiddellijk te melden aan de beheerder van de website.

13. Verantwoordelijkheid voor toegangscodes

 1. Beveiliging van toegangsgegevens: a. Je bent verantwoordelijk voor de beveiliging van je toegangsgegevens (zoals gebruikersnaam, wachtwoord of andere verificatiegegevens). b. Je moet ervoor zorgen dat je toegangsgegevens veilig worden bewaard en niet aan onbevoegde derden worden verstrekt.

 2. Persoonlijke verantwoordelijkheid: a. U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met behulp van uw toegangsgegevens. b. U dient passende maatregelen te nemen om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen en de websitebeheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van vermoedelijk of daadwerkelijk ongeautoriseerd gebruik.

 3. Aansprakelijkheid voor misbruik: a. De beheerder van de website aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade of verlies als gevolg van ongeoorloofd gebruik van uw toegangsgegevens. b. U stemt ermee in de beheerder van de website te vrijwaren van alle aansprakelijkheid in verband met misbruik van uw toegangsgegevens.

14. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze gebruiksovereenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [rechtsgebied]. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van [rechtsgebied].

15. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze gebruiksovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

16. Volledige overeenkomst

Deze gebruiksovereenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en de websitebeheerder met betrekking tot het gebruik van de website en vervangt alle eerdere overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling.