Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt wanneer je deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over gegevensbescherming ons privacybeleid dat onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Je kunt hun contactgegevens vinden in het gedeelte "Verantwoordelijke partij" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we je gegevens?

Je gegevens worden verzameld wanneer je ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die je invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen of met jouw toestemming wanneer je de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van openen van de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra je deze website bezoekt.

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om de website goed te laten functioneren. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om je gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

Je hebt het recht om op elk moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van je opgeslagen persoonlijke gegevens. Je hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, kun je deze toestemming op elk moment voor de toekomst intrekken. Bovendien heb je onder bepaalde omstandigheden het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Je kunt hiervoor en voor verdere vragen over gegevensbescherming te allen tijde contact met ons opnemen.

2. Hosting

We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Strato

De provider is Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlijn (hierna "Strato"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt Strato verschillende logbestanden, waaronder uw IP-adressen.

Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Strato: https://www.strato.de/datenschutz/.

Het gebruik van Strato is gebaseerd op Art. 6(1)(f) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). We hebben een gerechtvaardigd belang bij een betrouwbare presentatie van onze website. Als de bijbehorende toestemming is verkregen, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op Art. 6(1)(a) van de GDPR en § 25(1) van de Duitse federale wet op de gegevensbescherming (TTDSG), voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het apparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Overeenkomst gegevensverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) gesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een wettelijk verplicht contract dat ervoor zorgt dat de serviceprovider de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR verwerkt.

3. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen je persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer je deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om je persoonlijk te identificeren. Dit privacybeleid legt uit welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Contactgegevens controller

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens op deze website is:

Netvee
Jahnstr. 5
63322 Rödrmark

Telefoon: +49 (0) 6074 4875801
E-mail: info@netvee.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.).

Bewaren van gegevens

Tenzij in dit privacybeleid een specifiekere periode voor het bewaren van gegevens is gespecificeerd, blijven je persoonsgegevens bij ons totdat het doel voor de gegevensverwerking ophoudt te bestaan. Als je een legitiem verzoek tot verwijdering indient of je toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden je gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om je persoonsgegevens te bewaren (bijv. fiscale of commerciële bewaartermijnen); in het laatste geval vindt verwijdering plaats nadat deze redenen ophouden te bestaan.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als je toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken we je persoonsgegevens op basis van Art. 6(1)(a) van de GDPR of Art. 9(2)(a) van de GDPR als speciale categorieën gegevens op grond van Art. 9(1) van de GDPR worden verwerkt. In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van Art. 49(1)(a) van de GDPR. Als je toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of toegang tot informatie op je apparaat (bijv. via device fingerprinting), vindt gegevensverwerking ook plaats op basis van § 25(1) van de TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als je gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele maatregelen, verwerken we je gegevens op basis van Art. 6(1)(b) van de GDPR. Verder verwerken we je gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6(1)(c) van de GDPR. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van Art. 6(1)(f) van de GDPR. De relevante rechtsgrondslagen voor elk specifiek geval worden gegeven in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met jouw uitdrukkelijke toestemming. Reeds gegeven toestemming kun je op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die voorafgaand aan de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en direct marketing (art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6(1)(E) OF (F) VAN DE GDPR, HEB JE HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN, OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT JE SPECIFIEKE SITUATIE, TEGEN DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS, INCLUSIEF PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVE RECHTSGRONDSLAG WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(1) GDPR).

ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT TEN BEHOEVE VAN DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DERGELIJKE MARKETING, MET INBEGRIP VAN PROFILERING, VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETINGDOELEINDEN (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21(2) GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit

Bij overtredingen van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van jouw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan jou of aan een derde partij in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als je verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen worden gedaan voor zover dit technisch haalbaar is.

Toegang, rectificatie en uitwissing

U hebt het recht om, binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen, gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op rectificatie of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, evenals voor verdere vragen met betrekking tot persoonsgegevens, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht om beperking van de verwerking van je persoonlijke gegevens aan te vragen. Je kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als je de juistheid van je door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van het onderzoek heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.
  • Als de verwerking van je persoonsgegevens onrechtmatig was/is, kun je verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissen.
  • Als we je persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar je hebt ze nodig voor de uitoefening, verdediging of handhaving van rechtsvorderingen, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Als je bezwaar hebt gemaakt op grond van Art. 21(1) GDPR, moet er een afweging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, behalve voor opslag, mogen deze gegevens alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die je naar ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. Je kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in je browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die je naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen promotionele e-mails

Er wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van contactgegevens die in het kader van de impressumplicht zijn gepubliceerd voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval van ongevraagde promotionele informatie, zoals spam e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die geen schade toebrengen aan je apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op je apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van je bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je apparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.

Cookies kunnen door ons worden aangemaakt (first-party cookies) of door derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten die worden geleverd door bedrijven van derden binnen websites (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies dienen verschillende doelen. Veel cookies zijn nodig om technische redenen, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of het weergeven van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor advertentiedoeleinden.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het elektronische communicatieproces, de levering van bepaalde door jou gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) of de optimalisatie van de website (bijv. cookies voor het meten van webpubliek) worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als er toestemming is gevraagd voor het opslaan van cookies en soortgelijke identificatietechnologieën, is de verwerking uitsluitend gebaseerd op deze toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR en artikel 25, lid 1, van de TTDSG). Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Je kunt je browser zo instellen dat je een melding krijgt wanneer er cookies worden ingesteld, dat cookies per geval worden toegestaan, dat cookies voor specifieke gevallen worden geblokkeerd of dat cookies automatisch worden verwijderd bij het sluiten van de browser. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Informatie over de cookies en diensten die op deze website worden gebruikt, vind je in dit privacybeleid.

5. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als je de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we je e-mailadres nodig en informatie waarmee we kunnen controleren of je de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of je akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats op basis van jouw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR). Je kunt je toestemming voor het opslaan van gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld door op de link "uitschrijven" in de nieuwsbrief te klikken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

De gegevens die je ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons of de aanbieder van de nieuwsbrief bewaard totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief of het doel voor het bewaren van de gegevens niet langer van toepassing is. Nadat je je hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan je e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst, indien nodig, om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel jouw belang als ons belang om te voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. Je kunt bezwaar maken tegen deze opslag als jouw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Bron: https://www.e-recht24.de